Taggad till max!

Iiihhh! Jag är så taggad inför plugget. Vill att det ska bli den 25:e augusti nu!! Jag har suttit och läst kursplanen nu, och det ser ut att bli väldigt roliga kurser jag ska läsa det kommande året :D
 
Om ni är intresserade så kommer ett utdrag från kursplanen här nedan :)
 
 
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

- redogöra för grundläggande vetenskapsteoretiska perspektiv, kunskapsteoretiska synsätt och skolbildningar inom beteendevetenskaperna
- redogöra för och kritiskt reflektera kring centrala begrepp, teorier, modeller och forskningsresultat inom beteendevetenskaperna
- tillämpa en integration av pedagogiska, psykologiska, och sociologiska teorier inom det beteendevetenskapliga området
- formulera och diskutera frågeställningar utifrån mångfaldsperspektiv som klass, genus och etnicitet i relation till beteendevetenskapliga teorier
- identifiera informationsbehov, använda relevanta sökverktyg samt kritiskt granska sökresultat rörande beteendevetenskap
- planera, genomföra och rapportera ett mindre fördjupningsarbete.
Kursinnehåll
Den samhälleliga blicken, 7,5 hp
(In the Eye of Society)
I delkursen behandlas grundläggande makrosociologisk teori och begreppsbildning med tonvikt på klassiska teorier och begrepp. I delkursen används dessa teorier för att förstå aktuella samhällsproblem. Vidare behandlas grundläggande mikrosociologi med tonvikt på klassiska teorier men även moderna teorier och begrepp.

Lärande, påverkan och utveckling – en livslång process, 7,5 hp
(Learning, Influence and Development - A Lifelong Process)
I delkursen behandlas pedagogiska frågeställningar ur olika teoretiska perspektiv. Utgångspunkt är föreställningen om att människan utvecklas hela livet och ständigt påverkar och påverkas av sin omgivning. Begrepp som lärande, kunskap, påverkan och utveckling behandlas och problematiseras. Den studerande ska reflektera över sitt eget och andras lärande i olika sammanhang.

Tänkande och beteende i mänskliga sammanhang, 7,5 hp
(Thinking and Behaviour in Human Contexts)
I delkursen behandlas psykologiämnets historia och teoretiska perspektiv. Vidare behandlas områdena kognitiv psykologi, utvecklingspsykologi, personlighetspsykologi, klinisk psykologi och socialpsykologi.

Elementär vetenskaplig metod, 7,5 hp
(Basic Research Methodology)
I delkursen introduceras grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp och perspektiv inom beteendevetenskaperna med avseende på kunskapssyn, människosyn och sanningsanspråk. Vidare behandlas relationen mellan vetenskapsteori och design samt planering, genomförande och rapportering av empiriska studier.

Utbildning i olika kontexter, 7,5 hp
(Education in Various Contexts)
Med utbildning avses i delkursen organiserad påverkan i någon form. Detta kopplas till olika sätt att se på planering, genomförande och utvärdering av utbildningsinsatser. Utbildning som fenomen behandlas utifrån individ-, organisations- och samhällsnivå.

Arbete och arbetsliv, 7,5 hp
(Work and Working Life)
I delkursen behandlas arbetslivets utveckling och struktur över tid. Vidare belyses grundläggande teorier om arbetets organisering samt individens förutsättningar för att möta de krav som arbetet medför och vad det innebär att arbeta i grupper och team.

Vardagslivet, 7,5 hp
(Everyday Life)
Med vardagsliv avses i delkursen de olika liv som människor lever, t ex i form av familjeliv och fritidsliv. I delkursen används beteendevetenskapliga teorier och begrepp för att förstå människors vardagsliv.

Rörelser i tiden, 7,5 hp
(Social Movements in Contemporary Society)
I delkursen integreras sociologiska, pedagogiska och psykologiska teorier i relation till samtida sociala rörelser, vilka betraktas utifrån en vid definition. Vidare ingår i delkursen att välja en samtida social rörelse, samt att kartlägga, beskriva och analysera denna.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, grupparbeten, självstudier och seminarier. Integrationen åstadkommes bl a genom att vissa genomgående teman behandlas i seminarieform, eller som individuella uppgifter, utifrån de i kursen företrädda vetenskapliga perspektiven.
Examination
Kursen examineras genom enskilda, grupporienterade, muntliga och skriftliga uppgifter. Examinationsformerna utformas så att de stödjer ett reflekterande förhållningssätt i förhållande till såväl teori som teorins tillämpning i praktiken.
Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

RSS 2.0